partnerzy pas2trojka pas sponsorzy logo WpS

Regulamin konkursu pod nazwą „BiegowaListaPrzebojów”


BiegaszBoLubisz?


Regulamin konkursu pod nazwą „BiegowaListaPrzebojów”


I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Biegowa Lista Przebojów”.
2. Organizatorem Biegowej Listy Przebojów jest Fundacja Wychowanie przez Sport z siedzibą w Warszawie,
przy ulicy Płatniczej 72/74, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000484644.
3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/BiegamBoLubie.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Do udziału w konkursie uprawnione są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, które ukończyły 16 lat oraz spełniają wymagania nałożone niniejszym
regulaminem.
2. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która zgłosi swoją propozycję do
„BiegowejListyPrzebojów” lub odda głos na jedną z podanych propozycji utworów.
3. Uczestnicy konkursu podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają
Organizatorów do przetwarzania tych danych dla celów organizacji konkursu.
4. Uczestnicy konkursu podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają
Organizatorów do przetwarzania tych danych dla celów promocyjnych i marketingowych
dotyczących konkursu.
5. Nagrodę w konkursie otrzymuje uczestnik, który jako pierwszy zgłosi propozycję utworu
(do „BiegowejListyPrzebojów”) i okaże się on Biegową Piosenką Tygodnia.
6. Biegowa Piosenka Tygodnia to zwycięski utwór cotygodniowego głosowania
odbywającego się na stronie www.facebook.com/BiegamBoLubie.
7. Nagrody nie podlegają reklamacji oraz wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub
rzeczowy.
8. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej na wskazany przez siebie adres e-mail w
ciągu 48 godzin.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imienia i nazwiska zwycięzcy.
Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na publikację.
10. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji konkursu i doręczenia nagród.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia
otrzymania nagrody w konkursie.III. Przebieg i zasady głosowania
1. Czas trwania „BiegowejListyPrzebojów”: sierpień- listopad 2013 r.
2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby
Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
3. Głosowanie rozpoczyna się w każdy czwartek o godzinie 17:30, kończy w każdą środę o
godzinie 23:59.
4. Warunkiem uczestnictwa w głosowaniu oraz zgłaszaniu propozycji utworów jest
polubienie Fanpage „Biegam Bo Lubię” znajdującego się na stronie www.facebook.com.
5. W każdym tygodniu podawanych jest osiem utworów, na które można oddawać głos.
6. Podczas każdego głosowania uczestnik może oddać tylko jeden głos na wybrany utwór, zaś
może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy.
7. Tytuł zwycięskiej piosenki cotygodniowego głosowania ogłaszany będzie podczas
czwartkowej audycji „Biegam, bo lubię” na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia o
godzinie 17:20, i/lub na Fanpage’u „Biegam Bo Lubię” znajdującego się na stronie:
www.facebook.com/BiegamBoLubie.
8. Co tydzień, w każdy czwartek, następuje zmiana propozycji ośmiu utworów, na które
można głosować.
9. Każdy uczestnik może zgłosić swoją propozycję utworu do „BiegowejListyPrzebojów”,
poprzez podanie tytułu i wykonawcy na stronie www.facebook.com/BiegamBoLubie.
10. Zgłaszać można dowolną liczbę propozycji utworów do listy.
11. Ostateczną listę piosenek biorących udział w głosowaniu tworzy Organizator.
12. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na
stronach serwisu Facebook, głosowanie za pomocą fikcyjnych kont), mające na celu
pozyskanie głosów w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach,
gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego głos
lub/i propozycje utworu z Konkursu.
IV. Postanowienia końcowe
1. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień
Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach www.facebook.com/BiegamBoLubie oraz
www.biegowalistaprzebojow.pl.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w
połączeniach sieci Internetu powstałych z winy operatorów i dostawców sieci internetowej.
4. Potencjalna wizualna prezentacja nagrody w konkursie nie zawsze jest identyczna z
rzeczywistą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany koloru lub modelu przy
zachowaniu wartości nagrody.
5. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201, poz.
1540 z późniejszymi zmianami).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie trwania
Konkursu. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Biegam Bo Lubię na
Facebooku oraz na stronie internetowej Organizatora. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich
ogłoszenia na stronach internetowych.
7. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.